Our attitude towards rebuke and correction – Daniel Thomas – 25.04.2021